No EGR System on Japanese Mkiv's

03300007.jpg (124681 bytes)     03300011.jpg (86155 bytes)

03300009.jpg (187375 bytes)     03300010.jpg (198835 bytes)

03300008.jpg (205942 bytes)     03300012.jpg (191621 bytes)

no_egr.jpg (50703 bytes)     03300013.jpg (201332 bytes)