HKS TURBO KIT

Dynojet2.jpg (93560 bytes)

Dynojet3.jpg (91120 bytes)

Dynojet.jpg (84072 bytes)

pic23.jpg (83481 bytes)

Final.jpg (107396 bytes)

Pipekit.jpg (88857 bytes)

Side1.jpg (98866 bytes)

Side2.jpg (100274 bytes)

HKSsingle.jpg (162384 bytes)

Gear2.jpg (96226 bytes)

sideview.jpg (73513 bytes)

twingate.jpg (70713 bytes)

turbokit.jpg (73039 bytes)

hksgates.jpg (72596 bytes)

Doc's.jpg (104480 bytes)

wastegates.jpg (66690 bytes)

Kit$Car.jpg (88604 bytes)

kitside.jpg (76483 bytes)

downpipe.jpg (69643 bytes)

ECU.jpg (88654 bytes)

pic3.jpg (82720 bytes) Frontview.jpg (75117 bytes) Bracket1.jpg (99864 bytes) Bracket2.jpg (69383 bytes) Gates.jpg (92614 bytes)
pic6.jpg (88438 bytes) Intake.jpg (96308 bytes) Waste.jpg (71560 bytes) pic1.jpg (67925 bytes) pic2.jpg (70421 bytes)

supra_su.gif (5342 bytes)