No egr system on Japanese mkiv’s

No EGR System on Japanese
Mkiv’s

03300007.jpg (124681 bytes)    
03300011.jpg (86155 bytes)

03300009.jpg (187375 bytes)    
03300010.jpg (198835 bytes)

03300008.jpg (205942 bytes)    
03300012.jpg (191621 bytes)

no_egr.jpg (50703 bytes)    
03300013.jpg (201332 bytes)